03. 12. 2018
Novela zákona o DPH

Účinnosť jednotlivých ustanovení od 1. januára 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2020

Parlamentom SR bol schválený vládny návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“). Z novely vyberáme najvýznamnejšie zmeny:

 ·         Zrušenie inštitútu zábezpeky

 ·         Poukazy

Zavádzajú sa nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Poukazom sa rozumie nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za dodanie tovaru alebo dodanie služby a na ktorom alebo v súvisiacej dokumentácii k nemu je uvedený tovar alebo služba, ktoré sa majú dodať, alebo totožnosť možných dodávateľov vrátane podmienok použitia tohto nástroja. Novela zákona rozlišuje jednoúčelové poukazy a viacúčelové poukazy. V prípade jednoúčelového poukazu vzniká daňová povinnosť už pri ich vydaní. Zdaniteľným bude aj každý ďalší prevod takéhoto poukazu. Pri viacúčelových poukazoch vznikne daňová povinnosť ako doteraz, až pri dodaní tovaru/služby.

 ·         Dodanie a nájom nehnuteľnosti

Novela zákona upravuje sa uplatňovanie oslobodenia dodania stavby, časti stavby a stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí (ďalej len „Stavba“) a zdaňovanie prenájmu nehnuteľnosti. Oslobodenie od zdanenia v nadväznosti na 5 ročné obdobie pri dodaní Stavby sa bude posudzovať okrem prvej kolaudácie stavby alebo prvého použitia stavby, aj ak došlo ku kolaudácii Stavby, (i) ktorou sa povolila zmena účelu používania stavby, ak náklady na stavebné práce boli minimálne vo výške 40% hodnoty Stavby pred začatím stavebných prác a (ii) po rekonštrukcii stavby, pričom stavebné práce predstavovali najmenej 40% hodnoty stavby pred začatím prác. Uplatniť oslobodenie bude možné až uplynutím 5 rokov od kolaudácie vzťahujúcej sa na zmenu účelu používania stavby alebo rekonštrukciu.

 Platiteľ pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie nebude môcť využiť voľbu zdanenia dodania takejto nehnuteľnosti. Rovnako sa obmedzenie práva voľby na zdanenie týka aj prenájmu nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt, rodinný dom, apartmán v bytovom dome).

 ·         Bezodplatné dodanie

Spresňuje sa ustanovenie o bezodplatnom dodaní tovaru tak, aby bolo jednoznačné, že vznik daňovej povinnosti pri bezodplatnom dodaní vznikne len vtedy, ak si platiteľ uplatnil odpočítanie DPH na vstupe z takéhoto tovaru, pričom sa vychádza len z nákladov, ktoré súvisia s tou časťou tovaru, ktorý bol dodaný.

 ·         Zmena v evidencii

Súčasná evidencia sa rozširuje o evidenciu (i) tovarov dodaných v treťom štáte, dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ktorá je oslobodená od dane alebo (ii) ktorá podlieha prenosu dane podľa § 16 ods. 1-4, 10 a 11 zákona o DPH (nehnuteľnosti, krátkodobý nájom dopravného prostriedku, kultúrne, umelecké, športové a pod. činnosti, reštauračné služby) alebo (iii) pri dodaní tovaru s inštaláciou v inom členskom štáte, ak sa preprava tovaru začala v SR.

 ·         Osoby povinné vyhotoviť faktúru

Zavádza povinnosť pre zahraničné osoby, ktoré nie sú usadené v EU a ktoré nemajú v EU prevádzkareň zúčastňujúcu sa na dodávke tovaru/služby, vyhotovovať faktúry podľa slovenského zákona o DPH, ak uskutočňujú dodávky tovaru/služby s miestom dodania v tuzemsku.

 ·         Digitálne služby pre nezdaniteľné osoby

Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb pre nezdaniteľné osoby je miesto, kde je usadený príjemca služieb. V prípade splnenia zákonom definovaných podmienok (napr. splnenie ročného obratu, podmienky usadenia poskytovateľa) sa miesto dodania určí podľa členského štátu usadenia poskytovateľa služieb.

 ·         Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov

Z prenosu daňovej povinnosti sa vylučuje dodanie poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, pri ktorých je vyhotovená zjednodušená faktúra.

 ·         Nová definícia obratu pre účely DPH

Pôvodné pojmy „príjmy a výnosy“ sa nahrádzajú pojmami „hodnota dodaných tovarov a služieb bez dane“, čo znamená, že do obratu sa zahrnie hodnota tovarov a služieb v čase ich dodania. Na základe novej definície sa do obratu nezahrnú platby prijaté pred dodaním tovaru alebo služby.

 ·         Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom

Zavádza sa oslobodenie od dane dodanie ropných olejov a olejov získaných z bituménových nerastov v colnom sklade a v osobitnom sklade a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom. Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku, v ktorom sa v rámci podnikania tento tovar skladuje, prijíma, alebo odosiela. Táto právna úprava umožní komerčne relevantné obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a  benzínom.

Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2019, okrem ustanovenia, týkajúceho sa zdaňovania poukazov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019 a ustanovení o obchodoch spojených s medzinárodným obchodom, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...