Daňové poradenstvo


Daňové poradenstvo predstavuje širokú škálu poradenských služieb v oblasti lokálneho alebo medzinárodného zdaňovania. Každá z nich však najprv začína analýzou otázky alebo úlohy zadanej klientom a všetkých dostupných informácií. Následne zhodnotíme možné dopady a riziká vyplývajúce pre klienta a pripravíme odpoveď alebo navrhneme optimálne riešenie danej daňovej otázky. Súčasťou daňovo poradenských služieb je aj poradenstvo v oblastiach, ktoré sú priamo späté s daňovými otázkami, napr. povinné sociálne poistenie, účtovné otázky atď. V nadväznosti na naše poradenské služby, na požiadanie zastupujeme našich klientov pred daňovými alebo inými štátnymi orgánmi. Radíme klientom ako postupovať v prípade daňových konaní alebo daňových sporov alebo sporných rozhodnutí vydaných štátnymi orgánmi.

Okrem štandardného poradenstva ohľadom všetkých typov priamych a nepriamych daní poskytujeme nasledovné špecializované služby:

  1. Daň z príjmov právnických osôb;
  2. Daň z príjmov fyzických osôb;
  3. DPH, spotrebné dane a clo.

Daň z príjmov právnických osôb

Asistencia pri príprave daňového priznania
Klientovi poskytneme konzultácie pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb tak, aby bolo v súlade s platnými slovenskými daňovými zákonmi.

Príprava daňového priznania
Pripravíme priznanie k dani z príjmov právnických osôb na základe dokladov a informácií pripravených klientom tak, aby bolo v súlade s platnými slovenskými daňovými zákonmi.

Daňová previerka
Daňovou previerkou z pohľadu dane z príjmov právnických osôb sa preskúmajú všetky významné alebo klientom vybrané transakcie uskutočnené počas preverovaného obdobia a posúdia sa ich možné daňové dopady na klienta. Na základe našich skúseností previerka daňových záležitostí pomáha identifikovať rizikové oblasti a v predstihu umožňuje vykonať nápravu, hľadať riešenia a zároveň identifikuje neefektívne postupy používané v súčasnom prístupe.

Daňové plánovanie
Službami daňového plánovania sa snažíme v spolupráci s pracovníkmi klienta vypracovať alternatívy realizácie obchodných zámerov klienta s cieľom optimalizovať jeho daňové zaťaženie.

Transferové oceňovanie
Vykonáme analýzu transakcií a zmlúv medzi spriaznenými subjektmi z hľadiska transferového oceňovania a identifikujeme s tým súvisiace daňové riziká. Následne, pomôžeme hľadať riešenia na zníženie zistených rizík.

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu
Subjekty vstupujúce do transakciií so zahraničnými závislými osobami sú povinné viesť dokumentáciu týkajúcu sa použitej metódy transferového oceňovania za účelom preukázania, že ceny použité v týchto transakciách sú na trhovej úrovni a nie je potrebné v tomto zmysle upravovať základ dane. 

Pre našich klientov pripravíme dokumentáciu k transferovému oceňovaniu tak, ako to stanovuje slovenská daňová legislatíva. Pri príprave dokumentácie použijeme, ak je to potrebné, rovnaké databázy ako sú používané slovenskými daňovými úradmi pri daňových kontrolách.

Počas našej zákazky posúdime príslušnú dokumentáciu spoločnosti vo vzťahu ku skupinovému transferovému oceňovaniu ako napr. Globálnu skupinovú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, rôzne zmluvy uzatvorené v rámci skupiny podnikov, atď. Takisto zohľadníme aspekty vzťahujúce sa k hlavným podnikateľským činnostiam spoločnosti alebo skupiny a príslušných trhov, podnikateľskú stratégiu spoločnosti alebo skupiny, funkcie a riziká každej zo zmluvnej strán, analýzu porovnateľnosti porovnávajúcu cenu a podmienky skupinovej transakcie s cenami a podmienkami podobných transakcií medzi nezávislými osobami a výber metódy transferového oceňovania a zdôvodnenie výberu danej metódy.

Spoločnosti, ktoré nie sú povinné pripraviť finančnú závierku podľa IFRS štandardov, pripravia zjednodušenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu hoci odporúčame, aby bola pripravená štandardná dokumentácia k transferovému oceňovaniu. 

Daň z príjmov fyzických osôb


Príprava daňového priznania
Pripravíme priznanie k dani z príjmov fyzických osôb pre pracovníkov klienta vyslaných do zahraničia a pre expertov/konzultantov zahraničných spoločností vyslaných na Slovensko.

Zastupovanie pred daňovými orgánmi

Budeme zastupovať pracovníkov klienta vyslaných do zahraničia a pracovníkov zahraničných spoločností vyslaných na Slovensko pred daňovými orgánmi na Slovensku a zabezpečíme všetky daňové záležitosti s tým spojené.

Daňové plánovanie
Daňové plánovanie zahŕňa sústavnú analýzu rôznych daňových možností s cieľom minimalizácie daňovej povinnosti v súčasnom a vbudúcich zdaňovacích obdobiach. Z časového hľadiska vám pomôžeme správne naplánovať predaj majetku, prijatie príjmu, či zaplatenie výdavkov spoločnosti. Vaše finančné záležitosti nastavíme tak, aby sme minimalizovali vašu daňovú povinnosť pri dodržaní platnej daňovej legislatívy.

DPH, spotrebné dane a clo

Príprava / kontrola daňového priznania k DPH
Pripravíme alebo skontrolujeme klientom pripravené daňové priznanie k DPH tak, aby bolo v súlade so slovenskými daňovými predpismi.

Daňové plánovanie
Službami daňového plánovania sa snažíme v spolupráci s pracovníkmi klienta vypracovať alternatívy realizácie obchodných zámerov klienta s cieľom optimalizovať jeho daňové zaťaženie z pohľadu DPH, spotrebných daní a cla.

Daňová previerka
Daňovou previerkou z pohľadu DPH, a spotrebných daní sa preskúmajú všetky významné alebo klientom vybrané transakcie uskutočnené počas preverovaného obdobia. Cieľom je identifikovať transakcie alebo postupy, ktoré sú neefektívne z hľadiska nepriamych daní alebo by mohli viesť k penalizácií klienta zo strany daňových orgánov. Následne odporučíme vhodné riešenia identifikovaných rizík a nevýhodných postupov.

Vrátenie DPH podnikateľským subjektom
Slovenský daňový systém umožňuje za určitých podmienok vrátenie DPH zaplatenej zahraničným podnikateľom (fyzickou alebo právnickou osobou) v Slovenskej republike. Zároveň aj zahraničné daňové systémy umožňujú vrátiť slovenským platiteľom DPH zaplatenú v zahraničí.

Proces vrátenia DPH je časovo a administratívne náročný a vyžaduje dobrú znalosť príslušných predpisov a postupov danej krajiny. V rámci našich služieb zabezpečíme našim klientom vrátenie DPH v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...